Oporavak od traumatskog iskustva se zasniva na osnaživanju osobe i izgrađivanju novih veza. 

Važno je da osoba bude kreator sopstvenog oporavka, a drugi ljudi, pre svega terapeut, da pruže savete, podršku, pomoć, ljubaznost i brigu. 

Do oporavka traumatizovana osoba može stići samo u odnosu sa drugim ljudima, a ne izolacijom od ljudi i sveta. 

Uloga terapeuta je da bude pomoćnik čiji je cilj da pomogne klijentu da dovrši posao koji klijent spontano pokušava da obavi i uspostavi kontrolu nad životom. 

Dobri terapeuti su oni koji uvažavaju iskustvo klijenta i pomažu klijentu da kontroliše svoje ponašanje, bez želje da kontrolišu samog klijenta. 

U samom procesu oporavka važno je da terapeut stavi svoje celokupno znanje, veštine i iskustvo na raspolaganje klijentu i postane njegov saveznik u ostvarenju cilja, a to je oporavak. 

Zbog činjenice da trauma oštećuje klijentovu sposobnost da stupi u odnos poverenja, terapijski savez nije datost sama po sebi, nego se mora uložiti mnogo truda u njegovu izgradnju. 

Izborom psihoterapeuta sa kojim je izgradnja takvog saveza moguća, ključan je za proces oporavka od traumatskog iskustva.